Elävä maa ry:n säännöt | Elävä maa luomupiiri


Navigaatio

Elävä maa ry:n säännöt

Laki

Elävä maa on rekisteröity yhdistys, joten sen toimintaa säätelevät seuraavat lait:

 

Säännöt

Hyväksytty ylimääräisenä koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa 1.6.2012 klo 18, osoitteessa Döbelninkatu 4 A 17. Sääntömuutos rekisteröity 30.10.2013. (Päivitetty www-sivuille 18.7.2015)

Yhdistyksen nimi on Elävä maa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää luomu- ja lähiruokakulttuuria, edistää luomu- ja lähiruoan saatavuutta ja parantaa yhteyksiä ruoan tuottajien ja kuluttajien välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo kontakteja ja yhteyksiä, joiden kautta jäsenet voivat hankkia luomu- ja lähiruokaa, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja ja seminaareja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka pitää yhdistyksen tavoitteita tärkeinä, ja lisäksi toimii niiden toteuttamiseksi yhdistyksessä tai haluaa olla mukana ruokapiiritoiminnassa.
Jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäsenmaksun suuruuden määrää syyskokous.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, joka valitaan syyskokouksessa ja johon kuuluu vuosittain valittu puheenjohtaja ja 3-7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja määrää itse sisäisen työnjakonsa.

Puheenjohtaja tai, hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle omasta aloitteestaan tai kolmen jäsenen sitä halutessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaanluettuna. Kaikilla on yksi ääni ja äänestyksessä yksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä henkilö kukin erikseen.

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun loppuun mennessä annettava yhdistyksen toiminnantarkastajalle. Toiminnantarkastajan tulee antaa viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallituksen ja tilien tarkastuksesta.

Yhdistys pitää vuosi.- ja syyskokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Jäsenet kutsutaan tähän kokoukseen vähintään 14 päivää ennen kokousta heille lähetettävällä sähköpostilla.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
  2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
  3. Esitellään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
  4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä ja muusta toimenpiteestä, johon suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta.
  5. Tarkistetaan, muutetaan tarvittaessa ja hyväksytään hallituksen laatimat ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja taloussuunnitelmaksi.
  6. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
  7. Päätetään muista esille tulevista asioista.

Syyskokous pidetään joulukuun loppuun mennessä. Jäsenet kutsutaan tähän kokoukseen vähintään 14 päivää ennen kokousta heille lähetettävällä sähköpostilla.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. Hallituksen vallanvaihto tapahtuu vuodenvaihteessa.
  2. Päätetään jäsenmaksun suuruus.
  3. Tarkkaillaan taloutta.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Jäsenet kutsutaan kokoukseen vähintään kolme päivää ennen kokousta heille lähetettävällä sähköpostilla.

Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa ja päätös on tehtävä molemmissa kokouksissa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.